نقش و جایگاه مردم در حکومت
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه قلم 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی